Asociația REPER21 și Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) publică documentul final:

Propunere alternativă de politică publică: Politica națională de Educație pentru Dezvoltarea durabilă

Scopul propunerii alternative de politică publică este asigurarea contribuției educației naționale la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030, prin 6 obiective specifice:
1.    Stabilirea unui Program EDD în fiecare școală și asumarea dezvoltării durabile în Planul de acțiune al fiecărei școli;
2.    Formarea pentru EDD a profesorilor, dar și a altor persoane cu roluri de “educatori” în societate;
3.    Dezvoltarea învățământului tehnic și profesional care contribuie la economia verde;
4.    Întărirea încorporării EDD în diversele politici naționale relevante;
5.    Întărirea sinergiilor dintre educația formală, nonformală și informală în vederea EDD;
6.    Recunoașterea rolului rețelelor pentru promovarea EDD.

Aceste șase obiective corespund celor șase priorități asumate de guvernul României în cadru UNECE (Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa), prin Declarația interministerială de la Batumi, din iunie 2016. Ele trebuie atinse pe durata de implementare a Agendei 2030, care reprezintă referința Declarației (orizontul 2030).

Propunerea a fost elaborată de Rețeaua ONG21, coordonată de Asociația REPER21 și FDSC, în cadrul proiectului „ONG21. Participarea ONG-urilor la politica de Educație pentru dezvoltarea durabilă”, co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Procesul de elaborare participativă a implicat, timp de 6 luni, circa 70 de ONG-uri cu experiențe semnificative în domeniul educației și/sau al dezvoltării durabile. Inițiativa beneficiază de susținerea Ministerului Educației Naționale și Ministerului Mediului.

Pentru mai multe detalii despre EDD și rezultatele inițiativei ONG21 puteți consulta broșura noastră:

 

Proiectul „ONG21. Participarea ONG-urilor la politica de Educație pentru dezvoltarea durabilă” este o iniţiativă a Asociaţiei REPER21, în parteneriat cu Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. Proiectul a fost co-finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului a fost consolidarea participarii sectorului ONG la formularea şi la promovarea politicilor guvernamentale din domeniul „Educaţiei pentru dezvoltarea durabilă” (EDD).

Proiectul a susţinut participarea ONG-urilor pentru a putea contribui eficient la politica publică în domeniul EDD, care prin natura ei este complexă şi inovatoare şi necesită implicarea deopotrivă cantitativă şi calitativă a societăţii civile si, în particular, cea a sectorului ONG.

Participarea sectorului ONG şi contribuţia sa la deciziile şi activităţile administraţiei publice în domeniul EDD sunt cu atât mai necesare, cu cât politica de EDD are rolul de a identifica şi aplica soluţii educaţionale capabile să raspunda la două provocari considerabile şi urgente: dezvoltarea economiei ţării pe baze durabile şi adaptarea sistemului de educaţie la schimbările de amploare şi rapide ale societăţii actuale.

EDD abordează în mod integrat aceste provocari pentru a putea exploata sinergiile existente între ele. Politica de EDD se realizează prin integrarea transversală a conceptului de dezvoltare durabilă în sistemul de educaţie şi, totodată, prin integrarea educaţiei în politicile naţionale de dezvoltare durabilă.

Pentru mai multe detalii despre EDD și inițiativa ONG21 puteți consulta broșura noastră:

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. OS1. Dezvoltarea competenţelor a 80 de reprezentanţi a 80 de ONG-uri pentru a formula şi promova eficient, prin activităţi de lobby, propuneri alternative de politici publice în domeniul Educaţiei pentru dezvoltarea durabilă;
2. OS2. Cooperarea sistematica între min. 70 de ONG-uri în cadrul unei reţele tematice naţionale care le stimulează contribuţiile şi le coordoneaza participarea la formularea şi la promovarea politicilor de Educaţie pentru dezvoltarea durabilă;
3. OS3. Formularea participativă în cadrul reţelei de ONG-uri a unei propuneri alternative de politica publică privind Educaţia pentru dezvoltarea durabilă, în masură să satisfacă angajamentele naţionale şi internaţionale ale Guvernului în acest domeniu;
4. OS4. Implicarea a cca. 10 stakeholderi instituţionali relevanţi şi a publicului într-o campanie de lobby şi promovare pentru asumare propunerii alternative de politica publică formulată de ONG-uri de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Mediului.

Rezultatele atinse:

1. Rezultat program – Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern – Rezultat proiect 1 – 80 de reprezentanţi din 80 de ONG-uri formaţi ca «Specialişti în activitatea de lobby»;
2. Rezultat program – Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern – Rezultat proiect 2 – 1 reţea tematica dedicată promovării şi formularii politicilor publice în domeniul EDD, constituită din 75 de ONG-uri;
3. Rezultat program – Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate – Rezultat proiect 3 – 1 propunere alternativă de politică publică pentru domeniul Educaţiei pentru dezvoltarea durabilă, elaborată participativ de către ONG-uri;
4. Rezultat program – Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate – Rezultat proiect 4 – 1 campanie de promovare şi lobby pentru asumarea propunerii alternative de politică publică de către Ministerul Mediului şi Ministerulul Educaţiei;
5. Rezultat proiect 5 – Un management tehnic şi financiar al proiectului eficient.

Pentru mai multe detalii despre EDD și rezultatele inițiativei ONG21 puteți consulta broșura noastră:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada de implementare a proiectului: de la 03/04/2018 până la 02/08/2019

Valoarea proiectului: 999 552,18 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE 822 673,27 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 156 887,87 lei, cofinanţare parteneri 19 991,04 lei.

Axa prioritară 1. – Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Obiectivul specific al programului 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

Contact Asociația REPER21
www.reper21.ro, contact @ reper21.ro

 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

Propunerea de politică publică în domeniul Educației pentru Dezvoltare Durabilă:

Propunerea Anexa 1 - Metodologia Școli Durabile Anexa 2 - Raport de consultare Anexa 3.1 - Centralizare resurse EDD - Reteaua ONG21 Anexa 3.2 - Centralizare resurse EDD - Reteaua ONG21 Anexa 4 - Reteaua ONG21 Lista membrilor
>> Descarcă >> Descarcă >> Descarcă >> Descarcă >> Descarcă >> Descarcă

 

Broșura de prezentare a inițiativei - mai 2018 Broșura de prezentare a propunerii - iulie 2019

 

Video de prezentare a rețelei ONG21: Video de prezentare a propunerii:

 

Materiale de curs

Prezentare Lobby/Advocacy Prezentare sesiune EDD - ziua I Prezentare sesiune EDD - ziua IV Prezentare sesiune EDD - ziua V
>> Descarcă >> Descarcă >> Descarcă >> Descarcă

Prezentări

Prezentare proiect Ce rol pentru Educaţia pentru Dezvoltare Durabilă? Marea Accelerare Omul augmentat -  scenariul transumanist Omul simplificat - scenariu Propunerea de politică publică Opțiuni de soluționare
>> Descarcă >> Descarcă >> Descarcă >> Descarcă >> Descarcă >> Descarcă >> Descarcă

Infografice

>> Descarcă
>> Descarcă

Coordonator:

Asociația REPER21 are o vastă experință în realizarea de proiecte de formare continuă și dezvoltare profesională având ca domeniu de intervenție Educația pentru Dezvoltarea Durabilă. Programele REPER21 sunt orientate către formarea și dezvoltarea de competențe complexe ce sunt abordate ca și structuri dinamice de cunostințe, aptitudini și atitudini necesare pentru a desfășura activități pedagogice adaptate la provocările secolului XXI.

Pentru mai multe informații: www.reper21.ro

 

Partener:

 

 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile este o organizație neguvernamentală implicată de peste 22 de ani în dezvoltarea sectorului ONG din România. FDSC si-a asumat încă de la început un rol de centru național de resurse și cercetare a sectorului non-profit, promotor al acestuia, furnizor de servicii de asistență tehnică pt. programe de finanțare și furnizor de formare. De-a lungul anilor FDSC şi-a asumat acţiuni consistente de atragere de surse de finanțare pentru domeniul educațional și de formare a cadrelor didactice în domeniul dezvoltării abilităților de viață ale elevilor.

Pentru mai multe informații: www.fdsc.ro

Rețeaua ONG21

Rețeaua ONG21 își propune să asigure o contribuție relevantă, consistentă și unitară a sectorului neguvernamental din România la elaborarea și la implementarea politicii publice în domeniul Educației pentru Dezvoltarea Durabilă. Pentru mai multe informații despre rolul EDD în educație și premisele Rețelei ONG21, citiți broșura noastră introductivă, disponibilă aici.

De mai bine de un deceniu, România s-a angajat în cadru internațional și european (ONU, UNESCO, UNECE, UE) să implementeze la nivel național o serie de măsuri importante, reformatoare pentru integrarea transversală a EDD în sistemul de educație (formală, nonformală și informală). Rețeaua ONG21 își propune ca misiune să fie un interlocutor competent și un partener vizibil și activ pe scena politico-administrativă, capabil să aducă un aport substanțial politicii guvernamentale în domeniul EDD.

Rețeaua ONG21 are ca obiectiv specific redactarea participativă și promovarea unei propuneri de politică publică în domeniul EDD, pe parcursul 2018 - 2019.

Ministerul Educației Naționale și Ministerul Mediului – cele două instituții de referință pentru domeniul EDD - și-au manifestat susținerea pentru formarea Rețelei ONG21 și, în particular, pentru propunerea de politică publică pentru EDD care urmează să fie elaborată participativ de ONG-uri. Pe lângă cele două ministere, Rețeaua ONG21 va antrena de-a lungul funcționării sale peste 50 de parteneri susținători din sfera instituțională și din mediul educațional public și privat.

În perspectiva realizării obiectivului menționat, Rețeaua va îndeplini diverse roluri:

  • instrument de capacitare a ONG-urilor membre pentru a contribui consistent și sistematic la elaborarea politicii pentru EDD;
  • context de analiză și monitorizare pentru conectarea la inițiativele internaționale și europene din acest domeniu;
  • spațiu de dezbatere între ONG-uri și stakeholderii din mediul educațional, instituțiile publice, mediul privat, comunități, pentru elaborarea și implementarea măsurilor de EDD;
  • platformă de dialog, lobby și advocacy în vederea aplicării propunerii alternative de politică publică pentru EDD elaborată în cadrul rețelei.

La 31 mai 2019 Rețeaua ONG21 numără 75 de membri. Consultă lista membrilor.

Adeziunea la Rețeaua ONG21

Angajamentul în Rețeaua ONG21 este unul organizațional. În mod ideal, fiecare ONG implică două persoane în Rețea:

  • reprezentantul operațional (precum managerul de proiecte, coordonatorul de voluntari, secretarul general) va participa activ la activitățile Rețelei;
  • reprezentantul strategic (președintele sau directorul organizației) se va informa despre activitățile Rețelei și se va implica în deciziile strategice ale acesteia.

Pentru ONG-urile cu capacitate operațională redusă, reprezentantul strategic (președinte, director) va cumula rolul reprezentantului operațional. 

Pentru a vă înscrie în rețea completați formularul online.

Înscrierea se consideră finalizată după transmiterea prin e-mail la adresa [email protected] a angajamentului institutional al organizatiei (formular aici), precum si a unei scrisori de mandat (formular aici) pentru reprezentantul in retea. Mai multe despre angajamentele institutionale si rolul lor aici. În urma înscrierii secretariatul rețelei va trimite către organizație decizia privind adeziunea la rețea.

Pentru mai multe informaţii contactaţi Asociatia REPER21, la adresa de e-mail: [email protected], persoana de contact Oana Marin.

Criteriile de selecție pentru apartenența la rețea sunt: experiența în domeniul educației, dezvoltării durabile și al campaniilor de advocacy, precum și disponibilitatea de a participa la activitățile rețelei.

Rețeaua ONG21 este dezvoltată de REPER21 și FDSC, în perioada aprilie 2018 - iulie 2019, în cadrul proiectului “ONG21. Participarea ONG-urilor la politica de educație pentru dezvoltarea durabilă”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (cod SIPOCA/SMIS2014 262/112066). O descriere succintă a acestui proiect este disponibilă aici.

Subscribe

* indicates required
Email *
Prenume
Nume
Organizație *
Calitatea în rețea MembruSusținătorSimpatizant
Email Format
  • html
  • text
Permisiuni

Vă rugăm să selectați toate căile de comunicare pe care doriți să primiți informații de la Asociatia Reper21:

Email Direct Mail

Vă puteți dezabona în orice moment făcând clic pe link-ul din subsolul emailurilor noastre. Pentru informații despre practicile noastre de confidențialitate, vizitați site-ul nostru web.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.