Apel de selecție / Appel à participants

Postat la 3 noiembrie 2016 de Asociaţia REPER21 în categoria ȘtiriApel de selecție / Appel à participants


Apel de selecție

pentru participarea la proiectul

"Competențe pentru Educația privind Schimbările climatice în comunități vulnerabile"

 

Asociația REPER21 selectează 12 profesori pentru a participa la proiectul de parteneriat strategic Erasmus+ "Competențe pentru Educația privind Schimbările climatice în comunități vulnerabile", realizat în parteneriat cu Asociația Connected by Nature (Franța) și Fundația Ecosistemi (Italia), în intervalul octombrie 2016 - septembrie 2018.

Prezentare generală

Premiza. Descoperirea unor tehnologii inovatoare, adoptarea unor acorduri și reglementări mai constrângătoare, alocarea de fonduri sunt măsuri necesare, însă nu și suficiente dacă ne propunem să gestionăm în mod eficace schimbările climatice. Acestea reprezintă o provocare majoră și necesită mai ales o transformare la nivelul valorilor, atitudinilor, modurilor de gândire, utilizarilor cunoașterii. Ori, o astfel de transformare nu poate fi realizată decât prin educație.

Provocarea. Educația poate fi cheia schimbărilor climatice! Strategia bazată pe educație este cu atât mai potrivită pentru comunitățile vulnerabile care, prin definiție, au mai puțin acces la tehnologie, mai puțină putere de negociere, mai puține fonduri pentru a-și adapta structurile economice și sociale la efectele schimbărilor climatice. Dar, pentru ca educația să poată juca acest rol, este necesar ca lupta pentru climă să devină o cauză vie pentru toți actorii educației, nu doar pentru câteva instituții specializate sau ONG-uri pentru care schimbările climatice fac parte din misiunea lor specifică.

Abordarea. "Educația pentru schimbările climatice" (ESC) nu trebuie privită ca o nouă disciplină autonomă, ci ca o abordare transversală, pe care diferiții actori din educația formală, nonformală și informală o integreză în programele lor pentru ca acestea să evolueze. ESC le asigură o mai bună adaptare la realitățile societății prezente și viitoare.

Misiunea. Parteneriatul nostru își propune să activeze lupta pentru climă în diferitele sfere ale educației formale, nonformale și informale, reunind într-o comunitate de practică diverși profesori, educatori, consultanți, lideri de opinie, reprezentanți ai societății civile, care își însușesc participativ și colaborativ metodele ESC și le adaptează la nevoile de învățare ale propriilor beneficiari.

Scopul. Proiectul urmărește să dezvolte competențele pedagogice indispensabile pentru ESC cu un grup de 12 profesori români, 12 activiști comunitari francezi, 12 consultanți de mediu italieni (cu vârsta sub 30 de ani sau peste 50 de ani), care își desfășoară activitatea în comunități vulnerabile (orașe mici sau periferii dezindustrializate, cartiere de tip ghetou, zone rurale subdezvoltate). Cei 36 vor lansa împreună comunitatea de practică "Competențe climatice", care, în ultima etapă a proiectului va fi deschisă și promovată spre alți actori europeni activi în educație.

Beneficii. Alăturați-vă comunității noastre pentru a dobândi competențe interdisciplinare și complexe (care combină cunoștințe, aptitudini și atitudini) precum și pentru a avea acces la instrumente eficiente de predare. După participarea la proiect, veți fi în măsură să livrați programe de ESC beneficiarilor voștri specifici (elevii), dar și pentru colegii voștri (alți profesori). În același timp, puteți învăța să oferiți formări de ESC altor categorii de beneficiari (de exemplu, reprezentanților autorităților publice).

 

Activitățile pentru participanți

În calitate de participant la proiect, veți contribui la activitățile acestuia pentru un total de aproximativ 36 de zile, de-a lungul celor 24 de luni de proiect. Astfel:

1) veți identifica și colecta o paletă de instrumente, metode și bune practici pentru ESC (4 zile, activitate on-line, noiembrie 2016 - ianuarie 2017)

2) veți participa la formarea "Educația privind Schimbările climatice", în Franța, împreună cu cei 3 parteneri și toți cei 36 de participanți la proiect (5 zile de formare, 2 zile pentru călătorie, 5 - 11 februarie 2017).

3) veți parcurge curriculum-ul de formare on-line (modulul destinat profesorilor) și veți oferi feedback-ul vostru experților care l-au conceput (2 zile, activitate on-line, martie 2017 - mai 2017).

4) veți contribui la dezvoltarea unui instrumentar pedagogic ESC sintetic și ludic (video, postere, articole, jocuri, reunite în "servieta climatică" a profesorului) destinată animațiilor socio-educative ESC adaptate elevilor (3 zile, activitate on-line, iunie 2017 - august 2017).

5) veți pregăti și desfășura 3 animații ESC pentru elevii dintr-o comunitate vulnerabilă, în mod ideal cea unde predați – un oraș mic sau o suburbie dezindustrializată, cartier tip ghetou, zonă rurală subdezvoltată (6 zile, activitate față în față, septembrie 2017 - februarie 2018).

6) veți contribui la îmbunătățirea servietei climatice și a metodelor de animație, în urma celor trei experiențe de ESC. (2 zile activitate on-line sau față în față, după necesitate, martie 2018 - aprilie 2018).

7) veți anima platforma on-line și veți atrage în comunitatea "Competențe climatice" alți actori din educație (2 zile, activitate on-line, mai 2018 - septembrie 2018).

8) veți contribui la evenimentul de promovare organizat la Sulina (2 zile, participarea facultativă, iunie 2018 - iulie 20189)

9) veți participa la formarea de formatori ESC, organizată în România pentru toți cei 36 de participanți la proiect (5 zile, formare ață în față, august 2018 - septembrie 2018).

10) veți contribui la evaluarea participativă a celor 9 activități desfășurate, imediat după derularea fiecăreia (un total de 3 zile on-line și față în față, distribuite pe tot parcursul proiectului).

 

Criterii

Trebuie să fiți profesor, cu vârsta sub 30 de ani sau peste 50 de ani. Programul pedagogic se adresează profesorilor la debutul în carieră și la final de carieră. Se va acorda prioritate profesorilor care predau în școli din comunități vulnerabile (oraș mic sau suburbie dezindustrializată, cartier tip ghetou, zonă rurală subdezvoltată).

Trebuie să fiți vorbitor de franceză sau engleză. Resursele esențiale (curriculum-ul de formare on-line, servieta climatică) vor fi traduse în limba română. Cu toate acestea, participarea la cele două formări participative și colaborative necesită o bună cunoaștere a limbilor franceză sau engleză (înțelegere și exprimare).

Competențele dobândite vor fi recunoscute. Veți primi un certificat individual de formare Erasmus+, în care vor fi detaliate obiectivele de învățare atinse și competențele dobândite.

Participarea la proiect nu implică costuri din partea voastră. Toate cheltuielile legate de proiect (în afara celor cu caracter personal, din timpul călătoriilor) vor fi suportate de către proiect.

Trebuie să realizați ceea ce vă angajați să faceți. Cei 12 profesori selectați pentru participarea la proiect, pe de-o parte, și Asociația REPER21, pe de altă parte, vor semna un "contract de formare". Nu veți putea fi înlocuit în timpul proiectului decât în caz de forță majoră.

Înscriere

Pentru a solicita înscrierea la proiect, scrieți-ne un e-mail pe adresa [email protected] până pe 10 noiembrie 2016 Mesajul vostru trebuie să fie redactat în limba franceză sau engleză și să includă:

1. Numele, prenumele, vârsta, disciplina predată;

2. O scurtă descriere a Școlii în care predați (un paragraf);

3. O scurtă analiză (un paragraf) a unui material pedagogic (text, video, foto) pe care îl considerați util pentru Educația pentru schimbările climatice (trimiteți-ne materialul pedagogic atașat e-mailului).

Apel adresat profesorilor care își doresc să construiască împreună cu diferiți actori din educație de la nivel european o comunitate pedagogică vizionară, creativă și responsabilă, capabilă să înțeleagă și să abordeze provocările societății actuale și viitoare!

 

FR

Appel à participants

"Compétences pour l'Education au Changement Climatique
dans les communautés vulnérables"

L’Association REPER21 sélectionne 12 enseignants roumains pour la participation au projet de partenariat stratégique Erasmus+ "Compétences pour l'Education au Changement Climatique dans les communautés vulnérables", réalisé avec l’Association Connected by Nature (France) et la Fondation Ecosistemi (Italie) d’octobre 2016 à septembre 2018.

 

Aperçu du projet

Prémisse. La découverte de nouvelles technologies, l'adoption d’accords et de réglementations, l'affectation de nouveaux fonds sont toutes des mesures nécessaires, mais pas suffisantes si l’on cherche à lutter efficacement contre le changement climatique. Ce défi majeur requiert aussi une mutation au niveau des valeurs, des attitudes, des modes de pensée, des usages des savoirs. Or, celle-ci ne peut être réalisée que par l'éducation.

Défi. Il faut utiliser l’éducation comme une clé des problèmes climatiques! Cette stratégie est d’autant plus appropriée pour les communautés vulnérables qui, par définition, ont moins l’accès aux solutions technologiques, moins de pouvoir de négociation, moins d’investissements pour adapter au changement climatique leurs structures économiques et sociales. Mais, pour que l’éducation soit à la hauteur de ce rôle, il faut que la lutte pour le climat devienne une cause commune et vive pour tous ses protagonistes, non seulement pour les quelques institutions spécialisées ou ONG ayant le changement climatique dans leur mission spécifique.

Approche. "L’Education au changement climatique" (ECC) ne doit pas être vue comme une discipline particulière de plus, adressée à un public spécialisé, mais comme une approche transversale que les divers acteurs de l’éducation intègrent dans leurs divers programmes afin de les faire évoluer en les adaptant aux défis de la société actuelle et future.

Mission. "Compétences climatiques" vise à relayer la lutte pour le climat à travers les divers champs de l’éducation formelle, non-formelle et informelle, en rassemblant dans une communauté de pratique des enseignants, éducateurs, consultants, leaders d’opinion, militants associatifs, qui se forment ensemble aux méthodes de l’ECC et les adaptent aux besoins éducationnels particuliers de leurs publics.

But. Notre projet vise à former aux méthodes de l’ECC un groupe de 12 enseignants des écoles roumains, 12 militants associatifs français, 12 consultants environnementaux italiens (âgés de moins de 30 ans ou de plus de 50 ans) qui déroulent leurs activités dans des communautés vulnérables (petites villes ou banlieues désindustrialisées, quartiers ghettoïsés, zones rurales sous-développées). Ils lanceront ensemble la communauté de pratique "Compétences climatiques", qui dans la dernière phase du projet sera ouverte à d’autres acteurs européens de l’éducation.

Avantages. Rejoignez notre communauté pour acquérir  des compétences interdisciplinaires et complexes (combinant savoirs, savoirs-faire et savoirs-être) et pour avoir accès à des outils pédagogiques performants. Après votre participation au projet, vous serez à même d’éduquer au changement climatique vos publics spécifiques (vos étudiants), mais aussi de former au changement climatique vos paires (d’autres enseignants). En même temps, vous pouvez apprendre à délivrer des formations d’ECC à d’autres publics (par exemple, les représentants des autorités publiques ou les acteurs de la société civile).

 

Activités du participant

En tant que participants au projet, les 12 enseignants roumains seront amenés à contribuer à ses activités pour un total d’environ 36 jours, au cours de 24 mois suivants:

1) Identifier et rassembler une palette d’outils, méthodes et bonnes pratiques pour l’ECC (4 jours, activité online, de novembre 2016 à janvier 2017).

2) Participer à la formation en présence "Eduquer au Changement climatique", déroulée en France pour tous les 36 participants au projet (5 jours de formation, 2 jours de transport, de 5 février 2017 à 11 février 2017).

3) Parcourir le curriculum de formation en ligne (le module pour les enseignants) et offrir votre feedback aux partenaires. (2 jours, activité en ligne, de mars 2017 à mai 2017).

4) Contribuer à l’élaboration d’un instrumentaire pédagogique synthétique (vidéos, affiches, articles, jeux, rassemblés dans une "mallette climatique") destiné aux animations d’ECC pour un public d’étudiants. (3 jours, activité en ligne, de juin 2017 à août 2017).

5) Préparer et dérouler 3 animations d’ECC dans une communauté vulnérable, idéalement celle où vous déroulent votre activité d’enseignant – petite ville ou banlieue désindustrialisée, quartier ghettoïsé, zone rurale sous-développée (6 jours, activité en présence, de septembre 2017 à février 2018).

6) Contribuer à l’amélioration de la mallette climatique et des méthodes d’animation. (2 jours, atelier en ligne ou en présence, selon les besoins, de mars 2018 à avril 2018).

7) Contribuer à l’animation de la communauté en ligne et y attirer d’autres acteurs de l’éducation (2 jours, activité en ligne, de mai 2018 à septembre 2018).

8) Contribuer à l’événement de promotion de la communauté "Compétences climatiques" organisé à Sulina (2 jours, participation optionnelle, de juin 2018 à juillet 2018)

9) Participer à la formation en présence "Former des formateurs d’ECC", organisée en Roumanie pour tous les 36 participants au projet (5 jours de formation, d’août 2018 à septembre 2018).

10) Contribuer à l’évaluation participative des 9 activités précédentes après leurs déroulements (un total de 3 jours, en ligne et en présence, distribués tout au long du projet).

 

Critères

Il faut être enseignant, âgé de moins de 30 ans ou de plus de 50 ans. On privilégiera la sélection des personnes qui enseignent dans des communautés vulnérables (petites villes ou banlieues désindustrialisées, quartiers ghettoïsés, zones rurales sous-développées).

Il faut parler le Français ou l’Anglais. Les ressources essentielles (le curriculum de formation en ligne, les mallettes climatiques) seront traduites en roumain. Cependant, la participation aux deux formations participatives et collaboratives, déroulées avec l’ensemble des participants au projet, nécessite une bonne connaissance ou du Français ou de l’Anglais (compréhension et expression).

Votre apprentissage sera reconnu. Vous recevrez une attestation individuelle de formation Erasmus+ qui détaillera les objectifs d’apprentissage atteints et les compétences acquises.

Il ne faut pas prévoir des frais. L'ensemble des frais afférents au projet (en dehors des éventuelles dépenses personnelles lors des déplacements à l'étranger) seront pris en charge par les partenaires.

Il faut s’engager à réaliser les activités prévues. Les 12 personnes sélectionnées pour la participation au projet vont signer un "contrat de formation" avec l’Association REPER21. Elles ne pourront être remplacées en cours du projet qu’en cas de force majeure.

 

Inscription

Pour solliciter l’inscription il faut envoyer un e-mail à l’adresse [email protected] jusqu’au 10 novembre 2016.

Votre e-mail (écrit en français ou anglais) devra spécifier:

1. votre nom, prénom, âge, discipline enseignée;

2. une brève présentation de votre école (un paragraphe);

3. une brève analyse (un paragraphe) d’un matériel pédagogique (texte, vidéo, image) que vous considérez utile pour l’Education au changement climatique (à envoyer en fichier joint). 

Newsletter

Aboneaza-te la newsletter-ul Prof21 si te vom tine la curent cu evenimentele importante.