Eco-turismul

Pentru a introduce problema unui turism durabil, li se prezintă elevilor, grupaţi în echipe de trei-cinci persoane, următoarele afirmaţii despre turism, notate pe cărţi format A7. Ei vor avea de ordonat aceste afirmaţii în funcţie de importanţă şi vor fixa cărţile primite pe un tabel format A3, cu trei coloane (importanţă mare, medie, redusă). În final rezultatele activităţilor grupurilor se compilează şi se prezintă întregii clase. Afirmaţiile sunt următoarele:


Durată

30 minute

Materiale necesare

- câte un set de cărţi pentru fiecare grup de lucru, tabel format A3, flip-chart.


Grup ţintă

elevi clasele VIII-XII.

Spaţiu

clasă.

Număr optim de participanţi

20-30

1. Dezvoltarea turismului trebuie să se bazeze pe criterii de durabilitate, ceea ce semnifică asigurarea unei susţineri ecologice, economice, etice şi sociale pe termen lung;
2. Caracterul durabil al turismului implică adecvarea sa la contextul natural, etno-cultural şi economic local, pentru o acceptare a influenţelor sale asupra resurselor naturale, biodiversităţii, ca şi evidenţierea capacităţii de asimilare a impactului produs de această activitate;
3. Trebuie considerate efectele asupra tradiţiilor locale socio-culturale, asupra identităţii comunitătilor locale;
4. Orice decizie de dezvoltare a activităţilor turistice trebuie să ia în consideraţie toate grupurile de interese implicate: comunitatea locală, operatorii turistici, potenţialii turişti etc;
5. Asigurarea unor servicii turistice de calitate trebuie să se împletească cu conservarea calităţii mediului local;
6. Turismul trebuie să ofere o multitudine de oportunităţi de dezvoltare pentru economia locală; 
7. Autorităţile responsabile de planificarea şi dezvoltarea iniţiativelor în domeniul turismului trebuie să promoveze principiile dezvoltării durabile;
8. Recunoaşterea obiectivelor economice şi sociale ale comunităţii locale răspunde principiilor fundamentale ale dezvoltării durabile, şi anume echitatea intrageneraţională;
9. Promovarea unor forme alternative de turism, mai ales în zonele sensibile din punct de vedere ecologic, trebuie să constituie un obiectiv al operatorilor turistici;
10. Autorităţile responsabile trebuie să promoveze crearea unor reţele de informare şi diseminare a datelor către toate instituţiile/persoanele interesate;
11. Toţi operatorii turistici trebuie să adopte şi să promoveze un cod de conduită adecvat cu particularităţile locale.